รายงานการประชุม/ผลงาน ::

Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: เรื่องควรรู้ก่อนการเลือกตั้งกรรมการ...โดย จรูญ

เรื่องควรรู้ก่อนการเลือกตั้งกร​รมการ...โดย จรูญ 5 years 2 months ago #49

  • cypboard
  • cypboard's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 7
  • Karma: 0
เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด สมาชิกควรทราบในเรื่องต่อไปนี้

1. ทำไมต้องเลือกตั้งคณะกรรมการ

เนื่องจากนิติบุคคล ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนและทำหน้าที่บำรุงรักษา สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้น เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นต่อไปโดยมีคณะกรรมการ ฯ ทำหน้าที่แทนของนิติบุคคล ฯ ในกิจการอันเกี่ยวกับ บุคคลภายนอก และดำเนินกิจการของนิติบุคคล ฯ ตามกฎหมาย และข้อบังคับ ฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก (ตาม พ.ร.บ.มาตรา 43, 46, 48, กฎกระทรวง, ระเบียบ และข้อบังคับ ฯ ) ดังต่อไปนี้

1.1 กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค, เกี่ยวกับการอยู่อาศัย และการจราจรภายในที่ดินจัดสรร และจัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

1.2 เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก

1.3 ยื่นคำร้องทุกข์ หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิ หรือประโยชน์ของสมาชิกจำนวนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป

1.4 ดำเนินการงานใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบ ฯ, ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.นี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 จัดประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.6 จัดประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อเห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่

1.7 รายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางภายในสามเดือน นับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ แล้วประกาศรายงานโดยเปิดเผยให้สมาชิกทราบทั่วกัน

1.8 จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บแต่ละเดือน งบรายรับรายจ่าย และงบดุลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของสมาชิก เก็บไว้ ณ สำนักงาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิกทราบ และเห็นได้ชัดเจนทุกเดือน

1.9 ดำเนินการให้สมาชิกที่ขอตรวจ หรือสำเนาเอกสาร บัญชีรับจ่าย และงบดุลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของสมาชิก

1.10 ว่าจ้างบุคคล นิติบุคคล ทำหน้าที่บริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือเพื่อการซ่อมแซมสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือเพื่อการอื่นใด แทนคณะกรรมการได้ ตามความเหมาะสม

2. รูปแบบของการเลือกตั้ง

2.1 แบบแบ่งเขตให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการได้เท่าจำนวนกรรมการที่มีได้(ตามพ.ร.บ.เลือกตั้ง ฯ มาตรา 6 (1)) สมาชิกสามารถลงคะแนนได้เท่าจำนวนกรรมการที่มีได้(ตามรัฐธรรมนูญ ม.94 วรรคแรก) จะได้กรรมการตามลำดับความต้องการของสมาชิก หรือ

2.2 แบบสัดส่วนให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว(ตามพ.ร.บ.เลือกตั้ง ฯ มาตรา 6 (2)) สมาชิกลงคะแนนได้ 1 ทีม โดยการนำคะแนนที่ทุกทีมได้รับมารวมกัน แล้วแบ่งเฉลี่ยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับคะแนนที่แต่ละทีมได้รับ จะได้จำนวนกรรมการเรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของทีมต่าง ๆ รวมกันตามจำนวนที่กำหนด(ตามรัฐธรรมนูญ ฯ ม.95 และ ม.98 วรรคแรก)

2.3 แบบทีม ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกผู้สมัครเพียงทีมเดียว จะได้ผู้สมัครเป็นกรรมการทั้งทีม(ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้) ซึ่งอาจมีผลดังนี้

2.3.1 กรณีที่สมาชิกทุกคนเห็นด้วยกับวิธีการนี้ ผู้สมัครทีมที่ได้รับเลือก จะไม่เป็นไปตามลำดับความต้องการของสมาชิก ระบบตรวจสอบการทำงานภายในของกรรมการเองไม่มี หรือมีน้อยมาก และหาก ไม่มี คตง. หรือ คตง.ไม่มีคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายจะไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบที่ไม่มีกฎหมายกำหนด(ตาม พ.ร.บ.มาตรา 46 วรรคสอง) หรือ

2.3.2 กรณีที่สมาชิกบางคนไม่เห็นด้วย วิธีนี้จะละเมิดสิทธิ ของผู้ที่ต้องการเลือกบุคคลตามความเหมาะสม(รัฐธรรมนูญ ม.28 วรรคแรก) สมาชิกสามารถร้องขอต่อศาลภายใน 30 วันให้ยกเลิกมติที่ประชุมใหญ่ได้(ตามรัฐธรรมนูญ ม.28 วรรคสอง และกฎกระทรวง ข้อ 15)

3. สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือก

3.1 พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2512 ความว่า “…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ให้มีอำนาจ ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…” และเมื่อ 12 กรกฎาคม 2522 ความว่า “คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ…”
3.2 คุณสมบัติของผู้สมัครกรรมการ หรือ คตง.ที่ควรมี

3.2.1 เป็นผู้มีจิตอาสา เต็มใจปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่ต้องการผลตอบแทนและมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2.2 มีทัศนคติที่เอื้อต่อการแก้ปัญหางาน ลดความขัดแย้ง และสร้างเสริมความสามัคคีภายในชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3.2.3 มีความรู้ในระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องปฏิบัติ

The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.348 seconds
Powered by Kunena Forum