รายงานการประชุม/ผลงาน ::

เบอร์โทรศัพท์สามัญประจำบ้าน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

       
 

 

      หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางบัวทอง ตั้งอยู่ที่ ริมถนนสาย บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะโครงการเป็นหมู่บ้านจัดสรร ดำเนินโครงการโดย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด(มหาชน) เริ่มเข้ามาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ พ.ศ.2538 บนเนื้อที่ 430 ไร่ สิ้นสุดโครงการเมื่อ ปี พ.ศ.2550 (โครงการสุดท้ายคือ”บ้านบนเนิน”) มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

1 .จำนวนอาคาร รวม 1,419 หลัง แบ่งเป็น
     -อาคารบ้านพักอาศัย 1,418 หลัง
     -อาคารสโมสร 1 หลัง

2. จำนวนที่ดินเปล่าสำหรับก่อสร้างที่พักอาศัย 11 แปลง(หลัง)

3. จำนวนที่ดินที่จัดเป็นสาธารณูปโภค รวม 30 โฉนด/น.ส.3

4 .การจดทะเบียนนิติบุคคลฯ 
     หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางบัวทอง จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 ทะเบียนเลขที่ 8/2550 ภายหลังการจดทะเบียนมีชื่อ ตามข้อบังคับของนิติบุคคลฯว่า “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง”

5. ที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล
     สำนักงานนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 201/1 ถนนบางกรวย ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

โทรศัพท์ 02-924 2466
โทรสาร 02-924 2465
Website www.chaiyapruk.com

 

ดูหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง